Praktijkverslag | Optimalisering van Nitrificatie

in biologische afvalwaterzuiveringen

De omzetting van ammonium (NH4+) naar nitraat (NO3)tijdens de biologische behandeling van afvalwater is een essentiële stap bij de verwijdering van voedingsstoffen uit industrieel en huishoudelijk afvalwater om eutrofiëring van oppervlaktewater te voorkomen. Het proces van ammoniumverwijdering omvat twee stappen, respectievelijk nitrificatie en denitrificatie.

Nitrificatie is de biologische oxidatie van ammoniak of ammonium tot nitriet gevolgd door de oxidatie van nitriet tot nitraat. De omzetting van ammoniak naar nitriet is meestal de snelheidsbeperkende stap van nitrificatie. Nitrificatie is een belangrijke stap in de stikstofcyclus in bodem en water. Nitrificatie is een aeroob proces dat wordt uitgevoerd door kleine groepen autotrofe bacteriën en archaea. Dit proces werd ontdekt door de Russische microbioloog Sergei Winogradsky.

Nitrificerende micro-organismen zijn relatief traag groeiend en hun ontwikkeling wordt eenvoudig verstoord door ongunstige pH of temperatuur, samen met organische of anorganische toxiciteit vanuit industriële lozingen. Eenmaal verloren uit het systeem, keren deze microben op natuurlijke wijze relatief traag terug vanwege hun langzame groeisnelheid.

Denitrificatie is een microbieel gefaciliteerd proces waarbij nitraat wordt gebruikt en uiteindelijk moleculaire stikstof wordt produceert (N2). Facultatieve anaerobe bacteriën voeren denitrificatie uit als een manier van ademhaling waarbij geoxideerde vormen van stikstof gebruikt worden als elektronen acceptor in reactie op de oxidatie van een elektronendonor zoals organische stof (BZV).

Nitrificatie in de Biologische behandeling van Huishoudelijk & Industrieel Afvalwater

Witboek: Nitrificatie in afvalwaterzuiveringsinstallaties (Engels)

Het verwijderen van stikstof uit afvalwater is mogelijk in veel verschillende vormen van biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Van actief-slibsystemen, biorotoren, MBBR installaties tot trickling filters zij houden zich allemaal aan min of meer dezelfde operationele omstandigheden. Lees dit witboek voor meer informatie over deze omstandigheden.

Praktijkverslag Herstel van de Nitrificatie in een Percolatiewater Afvalwaterzuivering op een Afvalstortplaats (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft hoe bioaugmentatie de nitrificatiecapaciteit kan doen herleven in een zwaarbelaste zuiveringsinstallatie voor percolatiewater van een afvalstortplaats.

Praktijkverslag Herstel van de Nitrificatie in een r.w.z.i. (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft hoe bioaugmentatie de nitrificatie herstelt in een rioolwaterzuivering na een extreme koude-periode. Deze r.w.z.i. ontvangt niet alleen rioolwater vanuit een havenstad maar ook percolaat van de stortplaats en supernatant met een hoog ammonium gehalte van de slibvergister.

Praktijkverslag Optimalisering van de Nitrificatie in een a.w.z.i. van een Cokesfabriek (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft hoe bioaugmentatie de remming van de nitrificatie, die optreedt als gevolg van de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare organische stoffen in het influent, vermindert.

Praktijkverslag Stikstof reductie in het effluent van een kaasfabriek (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft hoe een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie de totale stikstofgehalten in hun afvalwater verlaagt door middel van bioaugmentatie.